Lenovo Repair Service a joke?

Shaktiman

Active member
4/3/19
12
0
26
Hello everyone ,,,
Purchased a brand new ThinkPad X1 Carbon (6th Gen) 3 months ago from Lenovo website. Had cần push them để gửi máy phục vụ để bắt đầu với. Máy ảnh đã được xác định vì khi bạn đã có unfortunate spill accident. The laptop went completely blank and dead instantly. I understand sự chế độ chế độ chế độ chế độ bị gỡ bỏ, đã dùng, những điều kiện thay đổi điều kiện đã biết $ 700 for the repair. Thats nearly enough cho bạn để mua một máy ảnh mới. Khi bạn đã biết cho một mục nhập để tạo các bạn đã tạo các câu này này, chúng Simply told me, không thể này, này là một thiết bị xác định để gỡ bỏ laptop. I đã hỏi để mua phần để repair nó em, bạn được đăng vào $ 1500. Chỉ có điểm này, I LIKE LIKE trolled. I didn't even pay $ 1500 for the brand new laptop. This is the quality of Lenovo ' s repair service? Basically Lenovo đang yêu cầu bạn mà khi bạn bị hỏng bạn laptop 3 mos, bạn nên phải đểss nó trong bộ nhớ và mua một mới, quá sai cho bạn! First and last time lenovo laptop buyer. Think twice before you buy a Lenovo laptop.
 

Shaktiman

Active member
4/3/19
12
0
26
[QUOTE = "Shaktiman, post: 5919, member: 3441"]
Hello everyone ,,,
Purchased a brand new ThinkPad X1 Carbon (6th Gen) 3 months ago from Lenovo website. Had to push further to send the server to start with. Camera was determined because when unfortunate you had spill accident. The laptop went completely blank and dead instantly. I understand the mode mode mode is removed, used, youporn.wiki/ xhamster.vip/ redtube.onl/ conditions for changing conditions already know $ 700 for the repair. Thats nearly enough for you to buy a new camera. Once you know for an entry to create you have created these statements, we Simply told me, this is impossible, this is a definite device to remove laptops. I asked to buy part to repair it, you posted to $ 1500. Only this point, I LIKE LIKE trolled. I didn't even pay $ 1500 for the brand new laptop. This is the quality of Lenovo ' s repair service? Basically Lenovo is asking you that when you break your laptop 3 mos, you should have toss it in memory and buy a new, too wrong for you! First and last time lenovo laptop buyer. Think twice before you buy a Lenovo laptop.
[/ QUOTE]
______________________________________________________________________________________________________________________________
Thank you my issue has been solved,....
 

Facebook Comment